Hướng dẫn đổi thông tin thành viên VBCI

Author avatar

Super Admin

313 lượt xem

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Doanh nghiệp thành viên VBCI

  • Tại giao diện website vbci.com.vn. Bấm vào Đăng nhập -> Đăng nhập
  • Nhập thông tin tài khoản và Đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản Doanh nghiệp thành viên VBCI

Bước 2: Đi đến trang chỉnh sửa thông tin Doanh nghiệp thành viên

  • Sau khi đăng nhập. Tại trang Tài khoản. Bấm vào nút Chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp để đi đến giao diện chỉnh sửa thông tin

Trang tài khoản Doanh nghiệp thành viên VBCI

Bước 3: Đổi thông tin và lưu

  • Tại trang Chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp. Điền các nội dung cần thiết rồi bấm Cập nhật (hoặc Gửi để duyệt) để lưu thay đổi

Chỉnh sửa thông tin Doanh nghiệp thành viên

Lưu ý: Doanh nghiệp thành viên sau khi đăng ký, cập nhật thông tin phải đợi Admin duyệt để được xuất hiện trên mục Doanh nghiệp thành viên của website